Gå til hovedinnhold

Mikroskop i tannlegepraksis

Mange prosedyrer i en tannlegepraksis krever stor presisjon og oppmerksomhet omkring små detaljer. Spesielt innen endodonti vil arbeidsfeltet være begrenset og lite opplyst. Professor i endodonti, Inge Fristad vurderer her hvilke fordeler et mikroskop gir i behandling.

OD4-mikroskop-Inge-F-350x438-web.gifSkrevet av Inge Fristad, professor i endodonti,Institutt for klinisk odontologi, UiB

Mikroskopet som arbeidsredskap i tannbehandling

Visualisering av små strukturer ved gjennomføring av tekniske krevende prosedyrer er avgjørende for behandlingens sluttresultat. Et dentalt mikroskop vil gi den nødvendige forstørrelse som kreves, samtidig som mikroskopets koaksiale belysning vil sørge for et fullt opplyst arbeidsfelt. Høy forstørrelse er viktig ved prosedyrer hvor krav til presisjon er stort, og bruk av mikroskop er vist å øke operatørens presisjonsnivå (1).

se detaljene i mikroskopet

Imidlertid vil bruk av stor forstørrelse kreve tilvenning, spesielt når det gjelder finmotorikk ved små bevegelser i et lite arbeidsfelt. Som en konsekvens av dette ble bruk av mikroskop anbefalt som obligatorisk i den endodontiske spesialistutdanningen fra 1998 (2).

Mikroskopets gode forstørrelse og belysning er nyttig i diagnostikk og behandling. Det vil være lettere å identifisere karies, dårlige kanttilslutninger på kroner og fyllinger, samt oppdage infraksjons- og sprekklinjer i dentinet. I en behandlingssituasjon vil mikroskopet være til stor hjelp ved kavumpreparering, fjerning av kalsifiseringer i pulpakammeret, identifisering av kanalinnganger, vurdering av omfang og utbredelse av infraksjons- og frakturlinjer, fjerning av fremmedlegemer i rotkanalen og ved behandling av rotresorpsjoner.

Uten mikroskop vil det være vanskelig å oppdage små anatomiske tegn og fargeforandringer i pulpagulvet som er viktig informasjon ved søk etter kanalinnganger. Dette vil igjen kunne spare tannsubstans og hindre unødig svekkelse av tann (3). Mikroskopet vil også være til stor nytte ved pulpabevarende behandlingsprosedyrer, spesielt for å kunne vurdere og behandle vitalt pulpavevet på en skånsom måte. Også revisjonsbehandling kan være krevende, og godt innsyn er nødvendig for å se etter etterlatte rotfyllingsrester, tidligere ubehandlede kanaler, ved fjerning av stifter og instrumentrester, eller i tilfeller hvor det foreligger perforasjoner etter tidligere eller påbegynt rotbehandling. Mye av det endodontiske instrumentariet er basert på stor forstørrelse, innsyn og godt lys.

Det er lett å undervurdere betydningen av at synet gradvis svekkes ved alder. Behovet for bedre lys og synsforstørrende hjelpemiddel vil derfor øke. Mikroskopet vil fullt ut kompensere for slike synssvekkelser, slik at eldre tannleger normalt ikke er dårligere stilt enn yngre kollegaer. Spesialistbehandling er ofte basert på at vanlig innsyn ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennomføre kanalsøk og behandling på en sikker måte. Mikroskop er også viktig for ergonomi ved gjennomføring av krevende arbeidsoppgaver (3).

Pasientsentrert behandling

Selv om det ikke foreligger studier som viser at bruk av mikroskop fører til økt pasienttilstrømming eller større pasienttilfredshet, vil bruk av mikroskop være et kvalitetsstempel som kundene legger merke til og setter pris på. Hovedfokus må imidlertid være knyttet opp mot pasientsikkerhet og kvalitet på behandling.

Pasienter som er henvist for vanskelig behandling vil forvente at det benyttes utstyr som går ut over det som er vanlig i allmennpraksis. Samtidig vil mikroskopet gi mulighet for billedtaking og videoopptak som vil være nyttig for dokumentasjon og til pasientinformasjon. Informasjon om funn og prognose vil gi pasienten bedre mulighet til å delta i en reell diskusjon om behandlingsvalg.

Mikroskop gir en merverdi for pasientene

Mikroskop og behandlingsresultat

Selv om det har vært diskutert om bruk av mikroskop øker vellykkethet på konservativ endodontisk behandling, er det vist at lokalisering av ekstrakanaler i molarer øker når mikroskop benyttes i behandlingen (4-6). Det er også vist at kanaler som ikke er lokalisert ofte er en direkte årsak til manglende tilheling. En bakenforliggende faktor som kan gjøre det vanskelig å sammenligne bruk og ikke-bruk av mikroskop, er at mikroskop oftest benyttes i vanskelige kasus med redusert prognose, mens lettere kasus oftere blir behandlet uten bruk av mikroskop.

Generelt har vellykkethet på endodontisk kirurgi økt. Tradisjonelt ble apikalkirurgi utført med håndstykke og bruk av amalgam (TRS), siden med bruk av luper og moderne materialer og ultralyd (CRS) og til slutt endodontisk mikrokirurgi (EMS) hvor mikroskop er benyttet sammen med mikrokirurgiske instrumenter. Metaanalyser viser en vellykkethet på henholdsvis 59,0 %, 88,1 % og 93,5% (7-9).

Oppsummert vil bruk av mikroskop kunne føre til bedre pasientbehandling og moderne endodontisk terapi vil bli mer effektiv med mikroskop. De fleste som har vendt seg til å bruke mikroskop i sin praksis vil nok vanskelig kunne tenke seg en arbeidsdag uten.

Referanser

  1. Bowers DJ, Glickman GN, Solomon ES, He J. Magnification’s effect on endodontic fine motor skills. J Endod. 2010; 36: 1135-8.
  2. AAE Special Committee to Develop a Microscope Position Paper. AAE Position Statement. Use of microscopes and other magnification techniques. J Endod. 2012; 38: 1153-5.
  3. Bud M, Jitaru S, Lucaciu O, Korkut B, Dumitrascu-Timis L, Ionescu C, Cimpean S, Delean The advantages of the dental operative microscope in restorative dentistry. Med Pharm Rep.2021; 94: 22–7.
  4. Buhrley LJ, Barrows MJ, BeGole EA, Wenckus CS. Effect of magnification on locating the MB2 canal in maxillary molars. J Endod. 2002; 28:324–7.
  5. Stropko JJ. Canal morphology of maxillary molars: clinical observations of canal configurations. J Endod. 1999; 25: 446–50.
  6. Karapinar-Kazandag M, Basrani BR, Friedman S. The operating microscope enhances detection and negotiation of accessory mesial canals in mandibular molars. J Endod. 2010; 36: 1289-94
  7. Setzer FC, Shah S, Kohli M, Karabucak B, Kim S. Outcome Of Endodontic Surgery: A Meta-Analysis Of The Literature - Part 1: Comparison Of Traditional Root- End Surgery And Endodontic Microsurgery. J Endod. 2010; 36:1757-65.
  8. Setzer FC, Kohli M, Shah S, Karabucak B, Kim S. Outcome of Endodontic Surgery: A Meta-analysis of the Literature - Part 2: Comparison of Endodontic Microsurgical Techniques With and Without the Use of Higher Magnification. J Endod. 2012; 38: 1-10.
  9. Tsesis I, Rosen E, Taschieri S, Telishevsky Strauss Y, Ceresoli V, Del Fabbro M. Outcomes of surgical endodontic treatment performed by a modern technique: an updated meta-analysis of the literature. J Endod. 2013; 39: 332-9.

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Endodontistens fremste verktøy - mikroskopet

Som tannlege er det ofte de aller minste detaljene som utgjør forskjellen fra meget bra til særdeles godt. For de fleste endontister, men også en økende andel andre, er mikroskop et avgjørende verktøy for perfeksjon. Vi har besøkt Aksla Tannhelse som forteller hvordan de bruker mikroskop på klinikk.
Les mer

Se detaljene med mikroskop

Alle de små detaljene gir grunnlag for diagnostikk og behandling. Ser du detaljene bedre blir kvaliteten på diagnostikken og behandlingen også bedre, Et mikroskop gir deg nye muligheter innen flere områder som kirurgi, endo og konserverende behandling.
Les mer

Tannlege Rampals råd til deg som vurderer mikroskop

Mikroskop er mer enn bare til bruk ved endonti. Les mer om tannlegen som benytter mikroskop ved nær sagt alle behandlinger og hvilke fordeler ZEISS Extaro 300 har gitt ham og klinikken
Les mer