Gå til hovedinnhold

Vannsikkerhet i uforutsigbare tider

I perioder med ustadig vær og farevarsel er det særlig viktig å opprettholde en høy standard på vannkvaliteten i klinikken for å trygge hygiene og pasientsikkerhet. Hvorfor er dette så viktig og hva kan du gjøre for å sørge for at vannet på klinikken alltid er rent?

Grader av forurenset vann.jpg

Hva er faren med å drive uten vannrensesystem på tannklinikken?

For å adressere disse bekymringene kan det være nyttig å vurdere implementering av ekstra desinfiserende tiltak, regelmessig testing av vannkvaliteten, bruk av filtrerings- eller rensesystemer, og nødplaner som kan aktiveres under ekstraordinære forhold. Hovedformålet må være å opprettholde pasientsikkerhet og hygiene selv når eksterne faktorer som flom, kraftig regnvær og kokevarsel kan påvirke vannforsyningen.

La oss utforske hvorfor vannrensingsløsninger er så viktige og hvordan de bidrar til å opprettholde en høy standard for pasientsikkerhet og hygiene.

Beskyttelse mot mikrobiell forurensning

Vann som brukes i behandling kommer i kontakt med instrumenter og pasientenes munnhule, og luftveier gjennom aerosoler.

Uten tilstrekkelig vannrensing kan vannet potensielt være en kilde til mikrobiell forurensning som kan føre til infeksjoner og andre helseproblemer. Vannrensingsløsninger er derfor avgjørende for å fjerne eller redusere disse mikroorganismene og beskytte pasienter mot risikoen for krysskontaminering.

Forsikre deg om at vannet i uniten og klinikken, er rent. Rent vann er viktig for både behandlingsteamet og pasientens helse.

En unit bruker veldig lite vann, og det tar derfor lang tid før vannet passerer gjennom unitens vannslanger. Dersom forurenset vann ikke behandles eller filtreres bort vil det dannes biofilm som legger seg som et belegg i unitens vannledninger.

LES OGSÅ: HVORDAN KAN VI HJELPE DEG FOR Å OPPNÅ EN GOD VANNKVALITET

Legionella.jpg
Legionella

Som en indikator for den mikrobielle aktiviteten i biofilmen måler vi kimtall i vannet som går igjennom uniten. Hovedvekten av mikrobene er ikke nødvendigvis sykdomsfremkallende, men potensielt sykdomsfremkallende bakterier som Legionella og Pseudomas er påvist i norske dentaluniter. Det er derfor av betydning å forhindre oppvekst av biofilm og holde kimtallsnivået lavt.

I sommer (2023) ble en pasient alvorlig syk av Legionella etter å ha blitt smittet ved et besøk hos tannlege. I en artikkel datert 7. juni i år gir Tannlegeforeningen følgende anbefalinger:

Tannklinikken anbefales å:

 • ta vannprøver jevnlig (hvert kvartal)
 • ha vannbehandlingsutstyr montert (leverandøravtale)
 • ha kontinuerlig kjemikalietilførsel, alternativt faste rutiner for manuell dosering av kjemikalier
 • unngå temperering av vann i uniten
 • gjennomspyle luftturbinen i minimum to minutter mellom hver pasient

Dette gjelder ved daglig drift. Dersom en unit kun brukes av og til eller den har stått stille i forbindelse med ferie eller liknende bør gjennomspyling foretas mer grundig.

Utspyling av det stillestående vannet i unit

Stillestående vann gir gode vilkår for oppvekst av biofilm, og forekomster av bla. E-coli og Legionella. Det er derfor viktig å spyle igjennom alle instrumentslanger og vannuttak som fører til pasientens munn. Denne prosessen bør utføres om morgenen før første pasient og deretter mellom hver pasient.

Alle uniter fra Planmeca har et automatisert program for dette. Programmet bruker 1 til 2 minutter avhengig om man velger lang eller kort utspyling. Det anbefales også å utføre denne prosessen selv om klinikken feriestenges.

BioFILMEN øker også risikoen for Legionella-bakterier. Jo lavere vannstrømmen er, desto mer biofilm dannes, og dette øker risikoen for bakterievekst, inkludert Legionella.

Drikkevannsforskriften angir en tiltaksgrense for kimtall i vannverkets ledningsnett på 100 cfu/ml ved 22 grader. Kimtallsanalyser bør utføres regelmessig, f.eks. kvartalsvise prøver. For å spesifikt måle om det finnes Legionella i vannet må det sendes inn vannprøver til en bakteriologisk analyse. Her anbefaler vi å ta en prøve av alle uniter første gang.

Om analysen ikke viser tegn til Legionella anbefaler vi å sende inn en samlet vannprøve med vann blandet fra alle uniter hver 6. måned.

Kontaminert vann i springen.jpg
Kontaminert vann

Kimtall er en indikator for den totale mengden synlige bakterier og mikroorganismer som finnes i en vannprøve. Vann med høyere kimtall indikerer vanligvis at det inneholder betydelige mengder organisk materiale og er en indikator på at noe ikke er slik det burde være

Disse prøvene bør analyseres av et akkreditert laboratorium. Oversikt over akkrediterte laboratorier finnes på Norsk Akkreditering sine nettsider.

Tiltak for å hindre oppvekst av biofilm

Oppvekst av biofilm forbygges ved en kombinasjon av riktig vannfiltrering, daglig gjennomspyling av det stillestående vannet og ukentlig kjemisk rens av vannledningene internt i unit. Effekten bør dokumenteres regelmessig i form av kimtallsanalyser. Slik får man oversikt over om rutiner rundt desinfeksjon er holdbare og om man eventuelt må gjøre tiltak for å forbedre rutinene.

Det er mange løsninger for dette formålet, enten er innebygd i uniten eller lokalisert i nærheten som f.eks på motorrom. I tillegg finnes det også sentrale løsninger som gir rent vann til alle uniter på klinikken.

LES OGSÅ: Se hvilke vannrense- og desinfeksjonsløsninger vi kan tilby for din klinikk

I en undersøkelse av unitvann (2005) fra 260 tilfeldig utvalgte tannklinikkeR i Norge (1) ble det påvist potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer i 30,8 % av klinikkene.

Hvis vannkvaliteten ikke oppfyller kravene, må unitens vannanlegg gjennomgås, rengjøres og om nødvendig desinfiseres med høy konsentrasjon desinfeksjonsmiddel (Som f.eks DUC23) før det tas en ny vannprøve.

Foreta vannprøve på klinikk.jpg
Vannprøve på tannklinikk

Tilpasning til ekstraordinære situasjoner

I tider med ekstreme værforhold som flom, kraftig regn, kokevarsler eller andre uforutsette hendelser, kan vannforsyningen til tannklinikken bli påvirket. Dette kan potensielt true vannkvaliteten og dermed pasientsikkerheten. Her kommer vannrensingsløsninger til sin rett ved å kunne tilby en pålitelig og påkrevd barriere mot potensielle forurensninger i vannet.

Ved å implementere grundige vannrensingsløsninger viser klinikken også omsorg for pasientenes helse og velvære. Dette bidrar ikke bare til å bygge og opprettholde et positivt omdømme, men det gir også pasientene trygghet når de mottar behandling.

Test av vannkvalitet.jpg

Hos Plandent har vi et bredt utvalg av vannrensningsløsninger til alle formål i en tannklinikk.

Vi anbefaler en kostnadseffektiv løsning fra BWT som gir en trygg beskyttelse slik at du til enhver tid har rent vann i klinikken. Våre medarbeidere har opplæring og kompetanse til å designe, tegne og innstallere løsninger for vannrensning for din klinikk. Vi betjener alle maskiner og sørger for at de er funksjonelle og godt vedlikeholdt for å vare så lenge som mulig.

SE HVORDAN VI LEGGER TIL RETTE FOR RENT VANN PÅ KLINIKKEN

Kilder:

 • (1) Skaug, N., Nielsen, Ø., Lofthus, B. (2005) Mikrobekontaminasjon av vann fra dentaluniter i Norge. Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2005, 115, 260-264
 • https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-06-07-paminnelse-om-smittevernsrutiner---vannbaren-smitte.html
 • https://www.fhi.no/sm/drikkevann/ovrige-artikler/tannklinikker-og-forebygging-av-vannbaren-smitte/
  https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/retningslinjer_for_smittevern_ved_de_odontologiske_laeresteder_i_norge._januar_2015_0.pdf
 • https://fhi.brage.unit.no/fhi-xmlui/bitstream/handle/11250/2688637/forebygging-legionellasmitte-veiledning_2015%2Butg.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 • Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Vannrensing | Rent vann tannklinikk

Det er klinikkens ansvar å sørge for at vannet til enhver tid er rent og fritt for bakterier og andre sedimenter. Se hvilke vannrenseløsninger vi kan tilby.
Les mer

Vannrensing for tannklinikk | Hvordan kan vi løse det?

Hos oss i Plandent tar vi vannkvalitet på alvor. Her kan du enkelt se hvilke steg vi går gjennom for å sørge at klinikken har rent vann og kan dokumentere dette. Kontakt oss gjerne for mer info.
Les mer

Er klinikken klar for ferien?

Før vi tar ferie kan det være ekstra lurt å sørge for at klinikken og utstyret også gjøres klar for en stille periode. Her er noen gode tips for en ferieklar klinikk.
Les mer