Gå til hovedinnhold

Behandling av sprekker - et case fra Arctic Biomimetics

Sprekker i tenner er et svært hyppig forekommende fenomen. Tidligere har sprekker primært vært håndtert av endodontister, og da gjerne som siste vurdering om en tann kan bevares, eller ikke. Det er ingen grunn til at ikke allmennpraktikere skal kunne innta rollen som diagnostiker og behandler avsprekker. Dette aktuelle kasuset illustrerer håndtering av avanserte sprekker, i en tann som ideelt burde vært diagnostisert og behandlet på et langt tidligere tidspunkt

Et case av allmennpraktiker Jørgen Løvdahl i Arctic Biomimetics

Sprekker i tenner er den tredje vanligste årsaken til tanntap etter karies og periodontale problemstillinger. Dersom sprekker diagnostiseres tidlig kan disse behandles før det går så langt at en tann tapes. Det er ingen grunn til at ikke allmennpraktikere skal kunne innta rollen som diagnostiker og behandler av både ukompliserte og kompliserte sprekker.

Case-biomimetics.jpg

Det aktuelle kasuset er brukt for å illustrere håndtering av avanserte sprekker, i en tann som ideelt burde vært diagnostisert og behandlet på et langt tidligere tidspunkt. Langtidsprognosen til tenner med sprekker synker i takt med dybde og utstrekning på sprekkene.

Det overordnede prinsippet i håndtering av slike tenner er å fjerne (dissikere) ut sprekkene gjennom å preparere de bort uten å perforere pulpa, for så å adhesivt bonde tannen sammen igjen. Dette kan være en svært teknikksensitiv prosedyre som krever inngående kunnskap både om tannens anatomiske forhold, og om bondingprosessen. Dersom vi behandler tannsubstratet feil kan bondingstyrken i utfordrende områder bli lav, og tannens prognose synker.

Kasuset som presenteres viser tann 16 med tidligere omfattende restorativ behandling og åpenbare sprekker under disto-palatinale cusp, vertikalt palatinalt og distalt (Figur 1 & 2). Pasienten møtte til en førstegangskonsultasjon hvor det ble tatt kliniske fotografier ved siden av røntgen. Pasienten ble vist bilder av tannen og anbefalt restorativ behandling for å unngå/utsette potensielt katastrofalt utfall. Pasienten hadde ingen symptomer, 16 responderte normalt på sensibilitetstest med endoice, ingen patologiske lommer. Behandlingsplanen var et indirekte fremstilt emax onlay der endelig preparasjonsdesign ble bestemt forløpende basert på defektenes faktiske utstrekning.

1-2.jpg
Figur 1 og 2

Formålet med denne defektdrevne preparasjonen er å bevare maksimalt med frisk tannsubstans, og samtidig sikre et solid restorativt fundament med høy egenstyrke både i apicocoronal, mesiodistal og buccopalatinal retning.

Etter fjerning av gamle restaureringer sees en horisontal sprekk under buccale og disto-palatinale cusper (figur 3 & 4).

3-4.jpg
Figur 3 og 4

Disse reduseres og sprekken fjernes i sin helhet (figur 5 & 6). Den vertikale sprekken prepareres bort i perifert dentin uten å perforere pulpa. «Matrise-i-matriseteknikk» med kobberbånd benyttes for å isolere en liten perforasjon i emaljeveggen distalt (figur 6 & 7).

5-6.jpg
Figur 5 og 6

Fra randkrista av tann 17 kan det måles en 7mm dyp sprekkdisseksjon buccalt, og 8mm palatinalt (figur 7).

7-8.jpg
Figur 7 og 8

Dentinet forsegles med bonding Clearfil SE Protect bond (figur 8) og et tynt lag med flowkompositt Clearfil Majesty Flow (Immediate Dentin Sealing & Resin Coating). Deretter ventes det i 5 min for å la hybridlaget oppnå ca 90% polymerisering før det utsettes for videre polymeriseringsstress. Disseksjonshullene restaureres med tynne lag EverX Flow og polyetylenfiber Ribbond. Polyetylenfiberen er med på å redusere polymeriseringsstress i disse områdene med høy C-faktor (figur 9).

9-10.jpg
Figur 9 og 10

Oppbygningen fullføres med kompositt (figur 10), og emaljekantene renprepareres uten å eksponere dentin (figur 11). Dette kalles en biobase.

11-12.jpg
Figur 11 og 12

Prepareringen scannes og det fremstilles et frest emax overlay ved hjelp av CEREC. Biobasen sandblåses og etses med 37% fosforsyre. Overlayet etses med flussyre og fosforsyre, rengjøres med Katana cleaner og etanol. Silan appliseres på keramet. Overlayet bondes så til biobasen med en gullstandard bonding og oppvarmet kompositt som sement (figur 12). Overskudd fjernes og kantene poleres (figur 13).

13-14.jpg
Figur 13 og 14

Tannen var asymptomatisk på oppfølging noen uker etter behandlingen og testet fremdeles normalt på endoice. Bitewing viser de dype sprekkdisseksjonene og en tilfredstillende kantilpasning og forsegling. En tilsvarende behandling ble også gjennomført på tann 46, også denne tester normalt (figur 14).

Behandlingen ble utført av Jørgen Helgevold Løvdahl, i Arctic Biomimetics.

artikler nettside.jpg

Om Jørgen Løvdahl

  • Odont, UiO 2015
  • Biomimetic Mastership 2022
  • Hovedinteresser i klinikken: Mucogingival kirurgi, BRD og CAD/ CAM
  • Privat praksis ved Bekkestua Tannlegesenter

stripegrey.jpg

Du kan også lese mer om

Injectable Moulding teknikk

Diastema mediale kan for noen pasienter være en estetisk utfordring. Ulike behandlingsmetoder er tilgjengelige for lukking av diastema. Riktig valg av materiale og metode er av stor betydning for et vellykket behandlingsresultat. En behandlingsplan bør inneholde mange ulike elementer.
Les mer

Vellykket rotbehandling er avhengig av kofferdam

Endodontist Ole Iden gir deg en enkel steg for steg oversikt for hvordan kofferdam skal brukes og hvorfor det er så viktig for å oppnå en vellykket rotbehandling.
Les mer

Hva kan varm flytende guttaperka bidra med?

Hva er det ved denne varme guttaperkateknikk som gjør den bedre til å fylle ut kanalene enn kald lateralkondensering? Les hva Endospesialist Unni Endal sier om dette.
Les mer