Gå til hovedinnhold

Salgs og leveringsbetingelser

Her finner du våre salgs- og leveringsbetingelser i Plandent.

Salgs - og leveringsbetingelser for Plandent AS

1. Generelle betingelser

Leveringsbetingelser:

Plandent bruker CIP, Incoterms 2020 som leveringsbetingelse, så lenge ikke annet er oppgitt. Kjøper tar over ansvaret for varene når disse er levert og kvittert mottatt på avtalt leveringssted. Dette innebærer at kjøper er ansvarlig for leverte varer/utstyr, inkludert forsikring, i perioden frem til eventuell montering/ferdigstillelse. Ved større vareleveringer hvor teknikere fra Plandent skal stå for montering, er kjøper ansvarlig for at varen er lagret innendørs og i samme plan som monteringsstedet.

Leveringssted:

Leveringssted er klinikk om ikke annet er avtalt.

Leveringstid:

Vi sender alle forbruksvareordre så raskt som mulig, vanligvis samme dag som vi mottar bestillingen før gjeldende tidsfrist. Eventuelle restordre noteres og ettersendes automatisk og fraktfritt så snart vi mottar varene fra leverandør. Levering av utstyr og innredning skjer til avtalt tid. Vi påtar oss ikke ansvar for forsinkelse som skyldes forhold kunden har ansvar for eller forsinket levering fra fabrikk, transport eller underleverandør. Vi vil varsle om det oppstår betydelige forsinkelser hos fabrikk eller underleverandør.

Priser:

Alle priser er inklusive merverdiavgift, med mindre annet er anført.

Betalingsbetingelser:

Våre standard betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende maksimal sats angitt av myndigheter og denne fremkommer på faktura. Finansiering må være godkjent og ugjenkallelig før utstyrsbestilling, leveranse og montering kan igangsettes.

Salgspant:

Plandent har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, iht. pantelovens § 3-14 til 3-22. Inntil betaling er gjennomført, har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten skriftlige samtykke fra Plandent. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. Plandent holder utstyret forsikret inntil det er levert til avtalt adresse. Etter at utstyret er levert overtar kunden ansvar for utstyret selv om det ikke er ferdig montert.

Reklamasjoner:

Kjøper skal ved varemottak sjekke at mottatte varer er levert til korrekt sted og kjøper, sjekke at antall kolli er iht. transportørens forelagte dokumentasjon og ved tap eller skade på varesendingen ved mottak, skal mottaker, notere dette ved varemottaket og umiddelbart reklamere til ansvarlig transportør. Øvrige reklamasjoner, som feillevering, feil pris eller lignende skal reklamasjonen alltid skje til Plandent AS innen 7 dager.

Retur:

All retur må være forhåndsavtalt, og alltid skje innen 30 dager fra fakturadato. Returskjema, inkludert årsak til retur, skal følge returvarene. Varene må returneres i originalpakning, kan ikke være åpnet, skrevet på eller av andre grunner gjort mindre salgbare. Kun varer som er kjøpt hos oss vil bli kreditert. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til Plandent. Det er ingen returrett for spesialbestillinger/bestillingsvarer.

Returadresse
Plandent AS
Att. Aftersales
Pb 6082 Etterstad
0601 Oslo

Plandent forbeholder seg retten til å endre sine salgsbetingelser uten forvarsel.

Tvister:

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i anledning leveranse av produkter fra Plandent AS skal avgjøres etter norsk rett. Oslo byrett vedtas som verneting mellom partene.

2. Spesielle betingelser vedrørende utstyr

Utstyret:

Utstyret leveres i samsvar med ordrebekreftelsen supplert med veiledende opplysninger i katalog og brosjyremateriell. Det tas forbehold om at de tekniske spesifikasjoner som er oppgitt av leverandør kan endres uten forutgående varsel eller trykkfeil i dokumentasjon.

Forsikring:

Plandent har tegnet vanlig transportforsikring av utstyret. Forsikringsdekningen vil følge de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår som følger av Incoterms CIP. Utstyret er ikke forsikret etter ankomst, heller ikke i tidsrommet mellom ankomst og montering/ferdigstillelse.

Garanti:

Det er 12 mnd garanti på utstyr, dersom ikke annet er spesifisert fra vår leverandør eller Plandent AS. Fakturaen gjelder som garantiseddel. Kopi av denne skal medfølge varer ved eventuell reklamasjon. Vi garanterer mot funksjonsfeil på utstyret og mot material- og fabrikasjonsfeil i ett år fra overleveringsdato og ferdigstillelse hos kjøperen. Garantien omfatter ikke forhold som skyldes uforsiktig eller feilaktig bruk av utstyret og/eller programvare, ytre skader, manglende vedlikehold, inngrep foretatt av andre uten vår eller fabrikantens tillatelse, eller forhold som skyldes ordinær slitasje. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at sikkerhetskopieringsrutinene fungerer.

Garantien gjelder ikke forbruksmateriell som røntgenrør, elektriske pærer, gummi- og glassdeler, slanger, pakninger og sikringer og lignende. Foretas det etter kjøperens ønske endringer eller ombygging av fabrikantens standardutførelse, gis ingen garanti utover det som i det enkelte tilfelle skriftlig blir fastlagt mellom kjøperen og Plandent.

Garantien innebærer en plikt til kostnadsfritt å rette feil omfattet av garantien. Alle arbeids-, reise- og transportutgifter i forbindelse med reparasjonen dekkes følgelig av oss når feilen er meldt innen utløpet av garantitiden. Hvis de samlede reise- og transportutgifter overstiger kr 5.000,- må kjøper dog dekke det overskytende etter regning. Kjøper har en generell plikt til å yte rimelig medvirkning, eksempelvis å sende oss mindre, ikke fast monterte gjenstander for reparasjon. Kjøper kan heller ikke på egen hånd, uten vårt samtykke, la reparasjonen utføres av tredjepart. Reparasjonsplikten gjelder ikke når reparasjonen vil volde urimelige kostnader, jfr. Kjøpslovens § 34.

Utover dette innebærer garantien ingen ytterligere heftelse for Plandent. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at utstyret settes ut av drift, dekkes eksempelvis ikke.

Mangelansvar:

Kjøpslovens regler kommer til anvendelse ved spørsmål om det foreligger en kjøpsrettslig mangel og hvilke mangelkrav kjøper kan gjøre gjeldende. Uansett ansvarsgrunnlag fraskriver vi oss imidlertid erstatningsansvar for såkalt "indirekte" tap jfr. Kjøpslovens § 67 (2), eksempelvis driftstap (tapt arbeidsfortjeneste og liknende) som følge av at utstyret ikke fungerer kontraktsmessig. Plandent er heller ikke ansvarlig for tiltak som kompenserer for en foreliggende mangel, for eksempel utgifter til leie av provisorier/låneutstyr.

Produktansvar:

For produktansvaret gjelder produktansvarslovens regler. Plandent er ikke ansvarlige for tap av data som følge av tekniske feil, skader eller tyveri av datautstyr. Konfigurasjon, vedlikehold og feilretting på datautstyr er et forhold mellom kunde og dataleverandør. Produktansvaret gjelder heller ikke for skader som rammer brukerens ting, herunder ting som har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av utstyret.

Montasje:

Riktig primærinstallasjon, eksempelvis dimensjonering for sentralsugeanlegg, vannopplegg, vannkvalitet, elektrisitet, datanettverk og trykkluft til bruksstedet, må kjøperen alltid selv sørge for å bekoste. Det samme gjelder utgifter ved tilslutningen av de primære installasjoner, som er påbudt utført av autoriserte installatører. Montering av innredning (eksempelvis skap- og benkeinnredninger) må kjøperen likeså bekoste selv.

Montering av unit og storrøntgen på ferdig opplegg gjøres til fast pris ihht. våre satser. Øvrig montering belastes vanlig timepris. Bygningsmessige installasjoner og arbeider må være ferdigstilt før montering av utstyret blir påbegynt. Oppstår det merkostnader ved monteringen fordi lokalet og oppleggene ikke er tilstrekkelig klargjort, må kjøperen dekke disse etter regning. Dersom kjøperen forlanger utstyret montert lørdag, helligdag eller på overtid, må det svares tilleggsvederlag etter gjeldende tariff. Om ikke annet er avtalt, blir utstyret plassert i overensstemmelse med våre plantegninger eller i henhold til standardinstruksjoner fra fabrikken.

Hva Plandent ikke er ansvarlig for

Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot Plandent eller selgeren når feilen/mangelen/skaden er en følge av:

  1. Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med el-verkets og/eller vannverkets bestemmelser, eller er i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.
  2. Manglende vedlikehold eller skjøtsel som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningen.
  3. Bruk av ikke-originale reservedeler.
  4. Inngrep eller reparasjon utført av personer som ikke er autoriserte reparatører
  5. Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Plandent kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjoner utover +/- 10 %, lynnedslag eller andre elektriske forstyrrelser samt uregelmessigheter i vannforsyning o.l.
  6. Skader på produktet som ikke kan føres tilbake til noen feil eller mangel ved produktet.
  7. Korrosjon/ avleiringer som følge av plasseringer i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.
  8. Normal slitasje. Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftinger av slitasjekomponenter og forbruksmateriell som for eksempel filtre.

3. Spesielle betingelser vedrørende prosjektering og konsulentarbeid

Omfanget av konsulenttjenester:

Ved kjøp av utstyr utarbeider vi planleggings – og innredningsforslag, samt arbeidstegninger og instruks for tilrettelegging og utførelse av tekniske installasjoner (rørleggerarbeid, elektrikerarbeid etc.) påkrevd for montering av utstyret. Våre prosjektledere utarbeider et pristilbud for tegning ved forespørsel. Konsulenttjenestene baseres på informasjon fra kjøperen. Kjøperen må derfor gi nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig skriftlig materiale for planleggingen.

Konsulentansvar:

Konsulenttjenester utføres på en faglig forsvarlig måte innen rammene av oppdraget. Dette innebærer at kjøperen selv har risikoen for og må bære følgene av, opplysninger han gir selv eller ved sin arkitekt, håndverkertjenesteyter, gårdeier m.v. Plandent har ikke ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved konsulenttjenesten. Konsulenttjenestene innebærer ikke at Plandent påtar seg ansvar som byggeleder eller ansvar for at håndtverkerarbeid som f.eks. elektriker-, rørlegger-, snekkerarbeid blir planlagt og forskriftsmessig
gjennomført.

Formidling av håndverkertjenester:

Kjøperen må selv sørge for at de primære installasjoner, som vann og elektrisitet, fungerer riktig og til rett tid, jfr. Bestemmelsene om montasje. I den utstrekning det er praktisk mulig kan vi bistå med råd og veiledning, herunder formidle kontakt til autoriserte fagfolk som byggeledere og entreprenører. Dette innebærer ingen overtakelse av risikoen for at primærinstallasjonene fungerer tilfredsstillende.